تهران ايران

VIII 2006

Teheran, Iran. Manifestacja przeciwko wojnie w Libanie.

Тегеран, Иран. Манифестация против войны в Ливане.

Téhéran, L’Iran. La manifestation contre la guerre du Liban.

teh_manifa001.jpg

[pl] Po ostrzale granicy Izraela i uprowadzeniu dwóch żołnierzy izraelskich przez oddział Hezbollahu 12 lipca, strona izraelska rozpoczyna zmasowaną ofensywę w południowym Libanie. Działania obu stron sukcesywnie zaogniają konflikt. 30 lipca w wyniku bombardowania w libańskim mieście Kana ginie przeszło 60 osób, z czego połowa to dzieci. Opinia światowa jest wzburzona i domaga się zakończenia działań wojennych. Na całym świecie, w tym również w Iranie, na ulicę wychodzą manifestacje przeciwko nowej wojnie izraelsko-libańskiej.

[rus] После обстрела границы Израиля и похищения двух израильских солдатов отделом Хезболла 12 июля, израильская сторона начинает массированное наступление в южном Ливане. Действия обеих сторон, последовательно, усугубляют конфликт. 30 июля в итоге бомбардировки в ливанском городе Кана погибает выше 60 человек, в тем половина из них – дети. Мировое сообщество волнуется из-за того и требует прекратить военные действия. Во всем мире, в том числе и в Иране, на улицы выходят манифестации против новой израильско-ливанской войны.

teh_manifa002.jpg
2

teh_manifa003.jpg
3

teh_manifa004.jpg
4

teh_manifa005.jpg
5

teh_manifa006.jpg
6

teh_manifa007.jpg
7

teh_manifa008.jpg
8

teh_manifa009.jpg
9

teh_manifa010.jpg
10

teh_manifa011.jpg
11

teh_manifa012.jpg
12

teh_manifa013.jpg
13

teh_manifa014.jpg
14

Reklamy

%d blogerów lubi to: